Postanowienia ogólne

 

 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Sklep internetowy, działający pod adresem http://frezydocnc.pl/ prowadzony jest przez Frezy do Cnc sp.z.o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Wrocławskiej 25, 81-554 NIP 5862377076 REGON KRS adresk e-mail: frezydocnc@gmail.com
 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
  • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego
  • zasady realizacji dostaw, zwrotów oraz reklamacji.
 • Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • posiadanie przeglądarki internetowej
 • Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lu
 •  Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
 • W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Frezy do Cnc sp.z.o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które nie ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem link’a dostępnego na stronie głównej serwisu http://frezydocnc.pl/pl/i/Regulamin zakupów oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 • Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 • Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

 • Klient ma możliwość założenia Konta w serwisie Sklepu internetowego. Założenie Konta jest dobrowolne i nie jest konieczne do składania Zamówień na Towary.
 • Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwemSkrzynki e-mail Użytkownika i strony internetowej Sklepu internetowego, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji.
 • Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, o danym Loginie zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Sklepie internetowym, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie trzech dni od otrzymania wiadomości e-mail z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.
 • Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Sklepie internetowym. Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom.
 • W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wybrać opcję „Rejestracja” dostępną na stronie głównej Serwisu oraz wypełnić udostępniony formularz rejestracyjny. W procedurze rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego adresu e-mail, stworzenia loginu oraz hasła dostępu do Serwisu.
 • Przed założeniem konta Użytkownikowi zostanie udostępniony niniejszy Regulamin, z którego tekstem Użytkownik powinien się zapoznać. Procedura rejestracji kończy się złożeniem przez uczestnika oświadczenia o akceptacji Regulaminu.
 • Poprzez dokończenie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Użytkownik zapewnia i oświadcza ponadto, iż:
 • zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
 • przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na udostępnianie jego Loginu do publicznego dostępu;
 • udziela Administratorowi nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo ani terytorialnie upoważnienia na rozpowszechnianie swojego wizerunku i/lub w zakresie oznaczenia Login w przekazywanych do Serwisu materiałach multimedialnych poprzez ich prezentację za pośrednictwem Sklepu internetowego. Powyższa licencja uprawnia Administratora do publikacji wizerunku Użytkownika w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem.
  • W procedurze rejestracji Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe w postaci: adresu e-mail lub adresu Facebook. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu prawidłowego założenia Konta konieczne.
  • Założenie Konta jest nieodpłatne. Korzystanie z zasobów Sklepu internetowego jest nieodpłatne, chyba że Administrator zamieści w przestrzeni Sklepu internetowego informację o cenie danej Usługi.
  • Założenie Konta jest przydatne do składania Zamówień i konieczne w przypadku woli skorzystania z usług polegających na zamieszczaniu określonych treści w przestrzeni Sklepu internetowego. Założenie Konta następuje poprzez rejestrację w Sklepie internetowym.
  • Przed założeniem Konta Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz informacją prawie Konsumenta do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu.
  • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu internetowego i kończy się założeniem Konta.
  • Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  • Administrator może pozbawić Klienta prawa do korzystania z zasobów oraz funkcji Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Frezy do cnc sp.z.o.o. za  zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Frezy do Cnc sp.z.o.o. osoba , która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Frezy do CNC sp.z.o.o. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Administrator Sklepu internetowego podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Administratora,
   • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
   • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 • Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

 • Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia można składać wyłącznie na towary dostępne w chwili składania Zamówienia w ofercie Sklepu. W przypadku braku dostępności danego Towaru w Sklepie, ikona dostępnego Towaru będzie nieaktywna.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych: imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu do doręczeń oraz adresu e-mail, pozwalających na weryfikację jego tożsamości i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie.
 • Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 • W celu wybrania właściwego dla klienta towaru należy użyć ikony „Produkty” dostępnej na stronie głównej Sklepu internetowego; po wybraniu produktu Klient zostanie przekierowany do szczegółów towarów, gdzie będzie mógł dokonać swobodnego zakupu Towaru.
 • Po dokonaniu wyboru towaru Klient zostanie przekierowany do formularza Zamówienia, gdzie będzie mógł złożyć Zamówienie lub kontynuować zakupy w Sklepie internetowym i uzupełnić formularz Zamówienia.
 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy złożyć Zamówienie za pośrednictwem elektronicznego formularza, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 
 • Przed złożeniem Zamówienia Klient powinien wybrać sposób dostawy oraz formę płatności spośród możliwości wskazanych w formularzu Zamówienia oraz  Koszty dostawy towaru objętego Zamówieniem ponosi Klient.
 • Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  • przedmiotu zamówienia,
  • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  • wybranej metody płatności,
  • wybranego sposobu dostawy,
  • imienia i nazwiska/ nazwy Klienta,
  • adresu dostawy
 • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „złóż zamówienie”.
 • Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 • Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedającego wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i przyjęcia Zamówienia do realizacji ze wskazaniem informacji określonych w pkt 4.10 oraz numeru Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedającego z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem Cennikiem, informacjami i oświadczeniami zamieszczonymi na stronie Sklepu internetowego oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

 • Dostawa

 

 • Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • Dostawa zamówionych Towarów odbywa się zgodnie z opcją wybraną przez Klienta przesyłką kurierską, przesyłką za pośrednictwem paczkomatu. Koszty dostawy uzależnione są od ilości i wagi składających się na Zamówienie Towarów, a także od wybranej formy płatności i formy dostawy. Całkowity koszt dostawy zamówienia będzie znany po dodaniu produktów do koszyka i wybraniu formy dostawy i metody płatności - w podsumowaniu widoczna będzie dokładna wartość do zapłaty.
 • Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia - w przypadku zapłaty przez aplikację przelewy24.pl  płatności lub za pobraniem; zaś w przypadku wybrania opcji przelewu termin realizacji dostawy rozpoczyna się od daty zaksięgowania zapłaty na rachunku Sprzedawcy. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu internetowego.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego Frezydocnc.pl/regulamin sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail olub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT.

 

 • Ceny i metody płatności

 

 • Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 • Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
  • przelewem na numer konta bankowego [85109026880000000129795851],
  • płatnością w systemie Przelewy24.pl [ze wskazaniem systemu płatności elektronicznych],
  • zapłata kartą płatniczą [z podaniem operatorów, których karty są akceptowane oraz informacje o momencie pobrania zapłaty, np. „karta kredytowa zostaje obciążona w momencie wysyłki towaru”],
 • Płatności on-line -  podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Przelewy24.pl
 • Przelew - wpłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego, który Sprzedawca przekaże w wiadomości email potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. Klient może zrealizować przelew przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedawcy, rozpoczniemy realizację Zamówienia.
 • Pobranie – Klient płaci gotówką przy odbiorze towaru od kuriera lub w paczkomacie. Ta metoda płatności wiąże się z wyższą opłatą za realizację Zamówienia, która nie występuje w przypadku innych form płatności. Wyższa opłata za realizację Zamówienia wynika z konieczności zlecenia przewoźnikowi dodatkowej usługi poza przewozem towar.

 

 • Prawo odstąpienia od umowy

 

 • W oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Frezy do CNC z siedzibą w Gdyni (81-557) przy ul. Wrocławskiej 25,            +48 513488543, e-mail: sklep@frezydocnc.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia utrwalonego na nośniku: na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 • Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem frezydocnc.pl, jednak nie jest to obowiązkowe oraz przesyłanego w załączeniu do potwierdzenia Zamówienia.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsument otrzymuje zwrot wszystkich przekazanych do Sprzedającego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia do 
 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Dla zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczy wysłanie Towaru przed upływem terminu.
 • Konsument ponosi bezpośredni koszt zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem- i ma prawo wybrać najtańszy sposób zwrotu, według własnego wyboru.
 • Sprzedający nie zwróci Konsumentowi po odstąpieniu kosztu przesłania Towaru przewyższającego wartość zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego w ramach Sklepu internetowego)
 • Równowartość zapłaconej ceny oraz kosztów wskazanych w pkt 7.10 zostanie przekazana Konsumentowi nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, lub w przypadku otrzymania przez Sprzedawcę uprzedniego zwrotu Towaru od Konsumenta. Zwrot dokonanych przez Konsumenta płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem dokonanej płatności.
 • Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 7.1 powyżej, w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • Zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 • Reklamacje dotyczące Towarów

 

 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w przepisie art. 556 oraz art. 5561- 5563 (rękojmia za wady) i w przepisie art. 4491 – 44910 (odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny) oraz w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia .
 • W przypadku wadliwości towaru lub niezgodności towaru z umową Klient ma prawo do złożenia reklamacji, bezpośrednio na adres: Frezy do cnc sp.z.o.o. 81-557 Gdynia lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@frezydocnc.pl .
 • Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie po wykryciu wady lub niezgodności towaru z umową.
 • Klient zobowiązany jest udokumentować i wykazać wadliwość lub niezgodność towaru z umową.
 • Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie do 14 od doręczenia mu reklamacji Klienta.
 • W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na własny koszt (a po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji – koszt dostarczenia towary niezgodnego zostanie zwrócony ) reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 • W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca zobowiązuje się wymienić się wadliwy towar na wolny od wad. Wysłanie towaru wolnego od wad powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty uznania reklamacji.
 • Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedający.
 • Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć Towarów, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego klienta (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.

 

 • Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

- Frezy do cnc sp.z.o.o.  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

- Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Frezy do cnc sp.z.o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

- Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Wrocławska 25  81-557 Gdynia mailowo pod adres [sklep@frezydocnc.pl] lub przy użyciu formularza kontaktowego.

- W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

- Frez do cnc sp.z.o.o.  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

- Sprzedający w zakresie obsługi płatności elektronicznych korzysta z podmiotu trzeciego – Blue Media S.A., wszelkie reklamacje dotyczące w zakresie płatności elektronicznych zostaną przekazane przez Sprzedającego do przedsiębiorcy udostępniającego i realizującego procedurę płatności elektronicznych. 

 

 • Ochrona prywatności

 

 • Administratorem danych osobowych jest Frezy do cnc sp.z.o.o. z siedzibą w Gdyni (kod: 81-557) przy ul. Wrocławskiej 25, , REGON 521167774, NIP 5862377076 telefon: +48 513 488 543, e-mail: sklep@frezydocnc.pl
 • W związku z prowadzeniem Sklepu i świadczeniem usług Sklepu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e - mail, login oraz imię i nazwisko, adres, miejscowość zamieszkania na potrzeby realizacji zamówień, postępowania reklamacyjnego, przekazywania informacji handlowej (pod warunkiem wyrażenia zgody).
 • Administrator, o którym mowa w ust. 10.1 niniejszego paragrafu, przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity z dnia 25 listopada 2015 r. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) w celach prowadzenia i świadczenia usług Serwisu, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, obsługi reklamacji.
 • Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. DPD (Poland) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, UPS POLSKA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, DHL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Poczta Polska Spółka Akcyjna lub InPost Paczkomaty spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie - gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio kurierem lub przez system Paczkomatów InPost.
 • W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry lub w Paczkomacie InPost, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług Serwisu, w szczególności składania i realizacji zamówień, a także rozpatrywania reklamacji. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 • Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, modyfikowania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z usług Serwisu, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 • Od czasu rozpoczęcia wizyty na stronie Sklepu automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników:
  • adres IP,
  • data i czas wizyty na stronie,
  • typ systemu operacyjnego,
  • typ i wersja przeglądarki internetowej,
  • adres strony, z której użytkownik został przekierowany na stronę Serwisu oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania),
  • rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.
 • Dane Zamawiającego mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204), w zależności od udzielenia przez Zamawiającego zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Informacje handlowe mogą być przesyłane na adres poczty elektronicznej lub na nr telefonu Zamawiającego. Zamawiający może w każdym czasie udzieloną zgodę cofnąć przesyłać oświadczenie w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@frezydocnc.pl lub dzwoniąc na numer telefonu: 513488543
 • Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu przez Klienta, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania z Sklepu, dostosowywanie stron Sklepu do potrzeb i oczekiwań danego Klienta (personalizacja podstron Sklepu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Sklepu.
 • Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Serwisu.
 • Polityka plików cookies stanowi załącznik nr 1.

 

 • Własność intelektualna

 

- Zabrania się wykorzystywania (zwielokrotniania, pobierania, rozpowszechniania, etc.) jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Administratora (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

- Podmiotem praw do korzystania z wszelkich oznaczeń, logo, znaków towarowych, wzorów opakowań na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Administrator.

 

 • Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 • Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony, a informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientom na adres email wskazany w zamówieniu na 14 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu.
 • Dodatkowo zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 • Wszystkie zamówienia przyjęte przez Frezy do cnc sp.z.o.o. do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 • W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Frezyn do cnc sp.z.o.o. w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 

 • Postanowienia końcowe

 

 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Frezy do cnc sp.z.o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • Sprzedający honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 • Administrator ma prawo dokonywać zmian Regulaminu. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji Konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany w formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym, o ile w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu Klient nie oświadczy Sprzedającemu - w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu – o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta. W każdym przypadku składania Zamówień zmieniony Regulamin wiąże strony od czasu wejścia w życie.
 • W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta. 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). 8. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 • Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2020 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.